PRI VAŠEM OTROKU SE KAŽEJO ODSTOPANJA V RAZVOJU, KAJ PA ZDAJ?

Nekateri starši sami opazijo, da se pojavljajo določena odstopanja ali posebnosti pri njihovem otroku. Kadar so ta odstopanja manj izrazita, so na težave lahko opozorjeni pri pediatru, v vrtcu, šoli. Starši na različne načine sprejemajo takšne informacije, zato jim je potrebno dati čas in strokovno podporo. V nekaterih primerih lahko sprejemanje takšnih informacije traja tudi dlje časa. Ob spoštovanju potrebnega časa za predelavo in dojemanje, da razvoj otroka izraziteje odstopa od razvojnih lestvic, je potrebno staršem predstaviti tudi izreden pomen vključitve otroka v zgodnjo obravnavo. Pomembno je, da ne odlašamo s pridobitvijo dodatne strokovne pomoči za otroka s primanjkljaji na določenih področjih. Tako otroku omogočamo pogoje za optimalen razvoj in spodbujanje njegovih sposobnosti, zmanjšujemo stiske, preprečujemo nastanek novih težav in spodbujamo področja, kjer je uspešen.

Prednosti zgodnje obravnave so:

 • Težave se odpravljajo preden otroku začnejo povzročati večje stiske in občutek neuspeha.
 • Preprečimo zaviranje razvoja na drugih področjih in pojav dodatnih težav.
 • Preprečujemo utrjevanje napačnih vzorcev, ki se z rastjo in odraščanjem utrdijo in je njihovo odpravljanje kasneje dolgotrajnejše in težje.
 • V predšolskem obdobju je otrok v najaktivnejši fazi rasti in učenja. Takrat je občutljivo in kritično obdobje za optimalni razvoj možganov, plastičnost možganov pa na najvišji ravni, kar pomeni lažje, hitrejše, bolj kakovostno učenje.
 • Pomoč in podpora celi družini.
 • Sodelovanje z drugimi strokovnjaki, kar omogoča celostni vpogled in boljše možnosti za načrtovanje individualiziranega programa in realizacijo pomoči..

Kako naprej?

Po privolitvi starša, da se lahko začne postopek za pridobitev dodatne strokovne pomoči za otroka, se začne s postopkom usmerjanja.

POSTOPEK USMERJANJA:

 • Opazovanje vzgojitelja/učitelja v vrtcu ali šoli.
 • Beleženje opažanj.
 • Pogovor s starši.
 • Vključitev svetovalne službe.
 • Pogovor s starši o postopku usmerjanja.
 • Izpolnitev zahteve za začetek postopka usmerjanja.
 • Razgovor z otrokom, kjer je to možno in priprava poročila.
 • Vrtec oz. šola dobi povpraševanje o izpolnjevanju pogojev.
 • Starši prejmejo strokovno mnenje.
 • Otrok dobi odločbo, strokovno mnenje komisije za usmerjanje Zavoda RS za šolstvo.
 • Vrtec/šola pripravita individualiziran program.
 • Izvajanje individualiziranega programa.
 • Zapis evalvacije napredka otroka in sestanki s starši.

Šolski otroci se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko šolajo v naslednjih programih:

 • vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 • prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
 • posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni program vzgoje in izobraževanja).

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO MI?

V sodelovanju s strokovno ekipo široko usposobljenih in izkušenih strokovnjakov v Zavodu Mala Zarja, otroci in starši dobijo celostno pomoč pri svojih izzivih. Pomoč zajema vse od vašega dvoma, da gre pri otroku lahko za odstopanje na katerem izmed razvojnih področij do svetovanja, opazovanja, priprave individualiziranega programa za otroka in za nudenje pomoči celotni družini, nudenja dodatne strokovne pomoči, pridobivanje strokovnega menjena ali odločbe na Zavodu RS za šolstvo idr.

Tudi v primeru, ko otroci že imajo strokovno menjene ali odločbo, je lahko naše sodelovanje izjemnega pomena. Otroci so po celem dnevu v istem okolju, polnem dražljajev pogosto (pre)utrujeni in njihovo sodelovanje, na urah dodatne strokovne pomoči, je posledično manj učinkovito. Nekateri otroci so zaradi različnih vzrokov (pogoste bolezni, varstvo pri starih starših, izmensko delo staršev…) pogosto odsotni iz vrtca in v takem primeru jim ure dodatne strokovne pomoči odpadejo. Ure dodatne strokovne pomoči so lahko okrnjene  tudi zaradi drugih dejavnikov. Nekateri otroci se težko osredotočijo na delo v vrtčevskem ali šolskem okolju, ker je zanje tam preveč motečih dejavnikov (želja po igri z vrstniki, utrujenost, beganje misli, upad zbranosti in koncentracije). V našem zavodu se poslužujemo dela v naravi, kar na otroke poleg pridobivanje znanja, utrjevanja, odpravljanja težav, prinaša še fizično in psihično sprostitev. Otroci se najprej sprostijo, potem pa s pomočjo različnih dejavnosti opravljajo naloge, ki sledijo našim zastavljenim ciljem.

Nudenje strokovne pomoči Zavoda Mala Zarja zajema:

 • diagnosticiranje,
 • oceno zmožnosti in potreb otroka in družine,
 • svetovanje,
 • priprava individualiziranega načrta ali programa pomoči,
 • izvajanje individualiziranega programa in spremljanje napredka,
 • poročilo o otroku, ki je pomoč pri hitrejšemu pridobivanju odločbe o usmeritvi iz strani Ministrstva RS za šolstvo,
 • obvestilo pediatru.

V okviru našega zavoda nudimo pomoč:

 • iskanje ustreznih prilagoditev za posameznega otroka,
 • svetovanje staršem (vzgojni izzivi, delo z otrokom, prehod v vrtec ali šolo…),
 • krepitev preddispozicij za govor, branje, pisanje, računanje,
 • razvoj govora, pisanja in branja,
 • premagovanje govorno-jezikovnih težav,
 • razvoj grobe, fine in grafomotorike,
 • senzorna integracija,
 • krepitev pozornosti, koncentracije,
 • prostorska in časovna organizacija pri učenju,
 • razvijanje strategij učenja,
 • zmanjševanje nemira, sproščanje,
 • premagovanje strahov, krepitev samozavesti.

 

Za uvodni sestanek nas pokličite ali nam pišite in skupaj bomo poiskali lažjo, boljšo pot.

Jasna Hostnik, mag.prof.inkl.ped.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztrajal.

Želiš, da bi te imeli za prijazno osebo?
Bodi prijazen do sebe in drugih, prisluhni in pomagaj.
Želiš, da bi ti drugi zaupali?
Bodi zaupanja vreden.
Želiš, da tvoja beseda nekaj velja?
Izpolnjuj svoje obljube.