Dodatna strokovna pomoč

Za otroke s posebnimi potrebami je ključna zgodnja obravnava, katere elemente  lahko izvajamo v naravi, ki je odlično terapevtsko okolje.

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/13) v 2. členu določa komu je pomoč namenjena, v 3. členu pa kdo dodatno strokovno pomoč lahko izvaja.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Lahko se izvaja tudi za otroke, ki niso vključeni v vzgojno-izobraževalni program, oz. je za te otroke nudenje strokovne pomoči še posebno potrebno.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • svetovalna storitev ali
 • učna pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja tudi za otroke z več motnjami, ki so usmerjeni v prilagojen izobraževalni program in zaradi različnih primanjkljajev, ovir oziroma motenj potrebujejo tudi dodatno strokovno pomoč.

Za otroke, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne ustanove je prav vsaka ura izvajanja dodatne strokovne pomoči dobrodošla, pogosto pa bi bilo teh ur potrebnih mnogo več. Za otroke, ki v ustanove niso vključeni, pa je tovrstna pomoč še toliko bolj dragocena.

Nudenje strokovne pomoči Zavoda Mala Zarja zajema:

 • diagnosticiranje,
 • oceno zmožnosti in potreb otroka in družine,
 • svetovanje,
 • priprava individualiziranega načrta ali programa pomoči,
 • izvajanje individualiziranega programa in spremljanje napredka,
 • poročilo o otroku, ki je pomoč pri hitrejšemu pridobivanju odločbe o usmeritvi iz strani Ministrstva za šolstvo RS,
 • obvestilo pediatru.

V okviru našega zavoda nudimo pomoč:

 • iskanje ustreznih prilagoditev za posameznega otroka,
 • svetovanje staršem (vzgojni izzivi, delo z otrokom, prehod v vrtec ali šolo…),
 • krepitev preddispozicij za govor, branje, pisanje, računanje,
 • razvoj govora, pisanja in branja,
 • premagovanje govorno-jezikovnih težav,
 • razvoj grobe, fine in grafomotorike,
 • krepitev pozornosti, koncentracije,
 • prostorska in časovna organizacija pri učenju,
 • razvijanje strategij učenja,
 • zmanjševanje nemira, sproščanje,
 • premagovanje strahov, krepitev samozavesti,
 • dejavnosti v senzorni sobi.

Izvajalci dodatne strokovne pomoči v Zavodu Mala Zarja: mag. prof. inkluzivne pedagogike, mag. prof. specialne pedagogike, mag. prof. logopedije.

IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V ZAVODU MALA ZARJA

V našem zavodu je za izvajanje dodatne strokovne pomoči, še posebno za otroke v predšolskem obdobju in prvi triadi, odgovorna Jasna Hostnik, magistrica profesorica inkluzivne pedagogike. Z dolgoletnimi izkušnjami z delom z otroki, številnimi izobraževanji na področju vzgoje in izobraževanja in kompetencami, je usposobljena za delo z otroki s posebnimi potrebami, mladostniki in njihovimi starši.

Kompetence:

 • delo z otroki s spektrom avtističnih motenj,
 • delo z otroki z govornimi in jezikovnimi težavami,
 • delo z gluhimi in naglušnimi,
 • delo s slepimi in slabovidnimi,
 • delo z otroki s čustveno vedenjskimi motnjami,
 • delo z dolgotrajno bolnimi otroki,
 • delo z nadarjenimi,
 • delo po Bloomu in Gardnerju,
 • delo z nemirnimi in motečimi otroki,
 • izvajanje gozdne pedagogike,
 • doživljajska pedagogika,
 • pristopi Reggio Emilia,
 • senzorna soba,
 • terapevtsko delo z živalmi.

V sodelovanju s strokovno ekipo usposobljenih in izkušenih strokovnjakov v Zavodu Mala Zarja, otroci in starši dobijo celostno pomoč pri svojih izzivih. Pridobljeno znanje in izkušnje so temelj za prepoznavanje posameznika s posebnostmi v razvoju in pri učenju, obvladovanju različnih pristopov, metod, tehnik in strategij za neposredno delo in za aktivno vključevanje posameznika v družbeno okolje. Izobraževanja in večletne izkušnje iz področja dela z otroki, so velik doprinos k videnju dejanskega stanja, razvoja in napredka otroka,  predvsem pa razumevanju razvojnih mejnikov in njihovemu sledenju.

Pri svojih obravnavah se poslužujemo alternativnih metod, v katerih je vključeno bivanje v naravi, delo z živalmi, uporaba lastnih didaktičnih pripomočkov idr.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztrajal.

Želiš, da bi te imeli za prijazno osebo?
Bodi prijazen do sebe in drugih, prisluhni in pomagaj.
Želiš, da bi ti drugi zaupali?
Bodi zaupanja vreden.
Želiš, da tvoja beseda nekaj velja?
Izpolnjuj svoje obljube.